Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Merkinės globos namų taryba:

Merkinės globos namų taryba teikia globos namų administracijai pagrįstus pasiūlymus dėl globos namų gyventojų ir darbuotojų gerovės, gyvenamosios aplinkos, užimtumo, teikiamų paslaugų kokybės, papildomų paslaugų poreikio, darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitais aktualiais  klausimais, padedančiais tobulinti globos namų veiklą ir informacijos sklaidą visuomenėje. 

Merkinės globos namų tarybos pirmininkė – individualios priežiūros darbuotoja Aušra Česnulevičienė,

Merkinės globos namų tarybos pirmininkės pavaduotoja – virėja  Angelė Matulevičienė.

Merkinės globos namų tarybos sekretorė – socialinė darbuotoja Kristina Baublienė.

Merkinės globos namų tarybos nariai: ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėjas Mindaugas Vaščila,

ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėja Danutė Melninkienė,

ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėja Danutė Miliūtė,

Merkinės miestelio bendruomenės atstovas Arūnas Glavickas.

 

Merkinės globos namų darbo taryba:

174 straipsnis. Darbo tarybos teisės ir pareigos

1. Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

2. Darbo taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;

4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;

5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.

 

Darbo tarybos pirmininkė – užimtumo specialistė Nijolė Švilpienė,

Darbo tarybos pirmininko pavaduotoja – virėja Akvilė Bliūdžiuvienė;

Darbo tarybos sekretorė – maitinimo paslaugų organizatorė Zita Ašmenienė.

 

Komisija maisto produktų inventorizacijai atlikti:

Komisija atlieka maisto produktų inventorizaciją kiekvieno ketvirčio paskutinę darbo dieną.

Komisijos pirmininkas – užimtumo specialistė Nijolė Švilpienė,

Komisijos pirmininko pavaduotoja – vyriausioji bendrosios praktikos slaugytoja Laima Česnulienė,

Komisijos nariai:  individualios priežiūros darbuotoja Liusė Kireilienė.

 

Komisija periodiškai patikrinti maitinimo organizavimą:

Komisija periodiškai organizuoja maitinimo (perspektyvinių valgiaraščių, valgiaraščių, kalkuliacinių kortelių, porcijų dydžių, estetinės išvaizdos ir pan. maitinimo organizavimo) atitikimo teisės aktams patikrinimą ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

Komisijos pirmininkė – vyriausioji bendrosios praktikos slaugytoja Laima Česnulienė,

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – bendrosios praktikos slaugytoja Rasa Galčiuvienė.

Komisijos nariai: vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Žvaliauskaitė,

socialinė darbuotoja Melita Medelytė,

slaugytojo padėjėja Aušra Kalašnykova.

 

Turto apžiūros ir vertinimo komisija:

Komisijos pirmininkė – socialinė darbuotoja Kristina Baublienė,

Komisijos pirmininko pavaduotoja – maitinimo paslaugų administratorė Zita Ašmenienė.

Komisijos nariai: vyriausioji bendrosios praktikos slaugytoja Laima Česnulienė,

užimtumo specialistė Nijolė Švilpienė,

individualios priežiūros darbuotoja Liusė Kireilienė.

 

Komisija ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus, atsargų nurašymui:

Komisija atlieka ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus, atsargų nurašymą. 

Komisijos pirmininkė – vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Žvaliauskaitė,

Komisijos pirmininko pavaduotoja – slaugytoja Rasa Galčiuvienė.

Komisijos nariai: socialinio darbuotojo padėjėja Aušra Česnulevičienė,

slaugytojo padėjėja Raimonda Sabaliauskienė,

individualios priežiūros darbuotoja Ona Dirsienė.

 

Komisija labdarai, paramai priimti ir įvertinti:

Komisijos pirmininkė – vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Žvaliauskaitė,

Pirmininko pavaduotoja – slaugytojo padėjėja Dovilė Pinevskienė,

Komisijos nariai:  socialinė darbuotoja Kristina Baublienė,

socialinė darbuotoja Melita Medelytė,

individualios priežiūros darbuotoja Liusė Kireilienė.

 

Komisija netikėtoms inventorizacijoms atlikti:

Komisijos pirmininkė – socialinė darbuotoja Melita Medelytė,

Pirmininko pavaduotoja – slaugytojo padėjėja Dovilė Pinevskienė,

Komisijos nariai: užimtumo specialistė  Nijolė Švilpienė,

bendrosios praktikos slaugytoja Rasa Galčiuvienė,

vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Žvaliauskaitė.

 

Merkinės globos namų gyventojų pinigų, turto, dokumentų apskaitos, naudojimo ir saugojimo priežiūros komisija:

Komisijos pirmininkas, pavaduotojas ir nariai užtikrina, kad konfidenciali informacija, kuri tampa žinoma atliekant patikrinimus, netaptų žinoma tokios teisės neturintiems asmenims ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams arba trečiųjų šalių interesams tenkinti.

Komisijos pirmininkė – maitinimo paslaugų administratorė Zita Ašmenienė.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Žvaliauskaitė.

Komisijos nariai: užimtumo specialistė Nijolė Švilpienė,

slaugytojo padėjėja Dovilė Pinevskienė,

slaugytojo padėjėja Raimonda Sabaliauskienė.

Atnaujinta 2024-03-01
Skip to content