Menu Close

Einamųjų metų užduotys

MERKINĖS GLBOBOS NAMŲ DIREKTORĖS RASOS ŽUKAUSKIENĖS 2024 METŲ UŽDUOTYS

 

Einamųjų metų užduotys Veiklos lūkesčiai Veiklos lūkesčių vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vertinantysis asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1. Tobulinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. Organizuoti profesionalaus terapeuto taikomas terapijas.

2.1.2. Organizuoti įstaigos trisdešimtmečio paminėjimo renginį.
2.1.3. Užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą.

2.1.4. Dalyvauti projektinėje veikloje.
2.1.5. Įsivertinti šildymo sistemos oras-vanduo naudingumą.

2.1.1.1. Organizuota ne mažiau nei viena nauja profesionalaus terapeuto taikoma terapija.
2.1.2.1. Suorganizuotas įstaigos trisdešimtmečio paminėjimo renginys.
2.1.3.1. Ne mažiau kaip 50 asmenų suteikta ne mažiau kaip 200 bendrųjų socialinių paslaugų.
2.1.4.1. Dalyvauta ne mažiau nei 1 projektinėje veikloje.

2.1.5.1. Įsivertintas šildymo sistemos oras-vanduo naudingumas.

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius 2.2.1. Įgyvendinti ne mažiau kaip 1 priemonę darbuotojų darbo sąlygoms pagerinti
2.2.2. Sudaryti gali­my­bes, visiems soci­a­li­nės srities darbuo­tojams kelti kvalifi­ka­­ci­ją ne mažiau kaip 16 ak. val.
2.2.1.1. Įgyvendinta 1 priemonė darbuotojų darbo sąlygoms pagerinti.

2.2.2.1. 100 proc. socialinės srities darbuotojų kėlė kvalifikaciją ne mažiau kaip 16 ak. val.

2.3. Tobulinti savo profesinę kompetenciją, įgytas naujas kompetencijas taikyti įstaigos veikloje 2.3.1. Dalyvauti kva­lifika­cijos kėlimo mo­ky­muose, konferenci­jose, seminaruose ne mažiau kaip 16 ak. val.

2.3.2. Taikyti semina­rų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtis.

2.3.1.1. Dalyvauta ne mažiau kaip 2 kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose ne mažiau kaip 16 ak. val.

2.3.2.1. Pritaikyta seminarų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytos žinias ar patirtis, pristatyta darbuotojams ir Socialinių paslaugų skyriui iki 2024-12-31.

2.4. Užtikrinti ben­dradarbiavimą su Varėnos ben­druo­meniniais vai­kų glo­bos namais, plėtoti partnerystę ir bendradarbia­vi­mą su kitomis įstai­gomis socialinėje, užimtumo, sveikatinimo srityse 2.4.1. Organizuoti ne mažiau kaip 4 Varėnos bendruomeninių vaikų globos namų vaikų ir Merkinės globos namų senelių susitikimus.

2.4.2. Aplankyti ne mažiau kaip dvi socialinės globos įstaigas, apsikeisti gerąja patirtimi.

2.4.1.1. Ne mažiau kaip 4 susitikimai bendroms veikloms su Varėnos bendruomeniniais vaikų globos namais.

2.4.2.1. Aplankytos ne mažiau kaip dvi socialinės globos įstaigos, apsikeista gerąja patirtimi.

2.5. Plėtoti partnerystę ir bendradarbiavimą socialinėje, užimtumo, sveikatinimo srityse 2.5.1. Aplankyti ne mažiau kaip dvi įstaigas socialinės globos įstaigas, apsikeisti gerąja patirtimi. 2.5.1.1. Aplankytos ne mažiau kaip dvi socialinės globos įstaigos, apsikeista gerąja patirtimi.
2.6. Aktyvinti savanorystę 2.6.1. Organizuoti ne mažiau kaip 2 asmenų savanorystę globos namuose. 2.6.1.1. Du asmenys savanoriavo globos namuose.
Skip to content