Menu Close

Globos skyrimo tvarka

Asmens socialinių paslaugų poreikį nustato Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu.

 

Seniūnijos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistui, atsakingam už socialinių paslaugų organizavimą.

 

Išskirtinais atvejais, kai asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

 

Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai prie paskirtų socialinių paslaugų asmens pageidavimu, poreikis nevertinamas. Jei asmuo pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.

 

Tais atvejais, kai asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, socialinių paslaugų poreikį nustato Komisija. Komisijos posėdžius protokoluoja Socialinės paramos skyriaus specialistas. Protokolai saugomi Socialinės paramos skyriuje.

 

Sprendimus dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, sustabdymo, tęsimo ar nutraukimo, socialinio darbuotojo ar Komisijos teikimu priima Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Sprendimus registruoja Socialinės paramos skyriaus specialistas.

 

Socialinės paramos skyrius sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo kopiją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikia (išsiunčia) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.

 

Jeigu laikinai nėra galimybės teikti ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas Varėnos rajono savivaldybės pavaldumo socialinės globos įstaigose, asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti paslaugas eilę pagal sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo datą (kai yra keli tos pačios datos sprendimai – pagal asmens prašymo, paraiškos gavimo, datą). Asmeniui nurodžius motyvuotas priežastis, dėl kurių jam reikalinga skubi trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslauga, jam gali būti skiriama socialinė globa skubos tvarka ir eilėje gauti paslaugą jis įrašomas pirmumo tvarka (išskyrus asmenis, kuriems paslauga skiriama valstybės ar kitų savivaldybių globos namuose).

Skip to content