Menu Close

Mokėjimo dydis

Socialinių paslaugų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Merkinės globos namų teikiamų paslaugų sąrašas ir kainos

Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, teikiamų socialinių paslaugų rūšį ir kainą.

  • Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.
  • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.
  • Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio  1 d., turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį iki to laiko, kol asmens turto vertė sumažės iki nustatyto normatyvo, padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
  • Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros  moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.
Mokėjimas už dienos socialinę globą:
  • Vieno gyvenančio asmens ar asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
  • Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
  • Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei ir apskaičiuojamas:
M=APx20 (arba 50) procentų:VDVxSVP, kur:
M – mokėjimo už dienos socialinę globą dydis,
AP – asmens pajamos per mėnesį.
VDV – vidutinis metinis mėnesio darbo valandų skaičius (patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu),
SPV  – suteiktų paslaugų valandų skaičius.

Atnaujinta 2022-01-03

Skip to content