Menu Close

Apgyvendinimo tvarka

Asmenys Merkinės globos namuose apgyvendinami vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702; 2010, Nr. 53-2598), Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) 4 priedu, Merkinės globos namų  vidaus tvarkos taisyklėmis.

Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos namuose ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis.

 

Atvykęs asmuo arba jo atstovas turi pateikti globos namų administracijai asmens pasą ar kitą jį atitinkantį dokumentą,  pensininko ar neįgalumo pažymėjimą, pateikti teisingus duomenis asmens bylos formavimui, pildant privalomus dokumentus.

Gyventojas arba jo atstovas supažindinamas su Gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, dienotvarke, teikiamomis globos namuose paslaugomis ir teikiamų paslaugų tvarka, su gyventojui priskirtais darbuotojais.

 

Apgyvendinamas asmuo atvykimo dieną mediciniškai apžiūrimas, esant reikalui, atliekamas higieninis apšvarinimas.

Gyventojas palydimas į jo gyvenamąjį kambarį, supažindinamas su kambario kaimynais, parodoma artimoji aplinką.

Socialinio darbo ir socialinės priežiūros paslaugų personalas sudaro individualų gyventojo globos planą.

 

Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje  negali būti  praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.

Skip to content