Menu Close

Teisės aktai

Įstaigos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų sąrašas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113 (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01).

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO METODIKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 (Suvestinė redakcija 2020-01-01).

Socialinių paslaugų teikimas:

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-IX-729 (Suvestinė redakcija nuo 2022-12-06).

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO, SKYRIMO IR ORGANIZAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠĄ, PATVIRTINTĄ Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 26 d. potvarkiu Nr. MV-40 (Varėnos rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 24 d. potvarkio Nr. MV-313 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (Suvestinė redakcija nuo 2023-12-31 iki 2024-06-30).

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Suvestinė redakcija nuo 2023-09-30).

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-448.

DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 (Suvestinė redakcija 2024-04-01 iki 2024-09-30).

SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2023-10-21).

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. A1-539 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2023-07-18).

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 23 d. d. įsakymo Nr. A1-539 redakcija)  (Suvestinė redakcija nuo 2023-07-18).

SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-426r redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2023-10-01).

Finansų sritis:

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS Nr. IX-574 (Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01).

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS  ĮSTATYMAS 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212 (Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-12-31).

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-08-31).

Viešieji pirkimai:

Lietuvos Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01).

 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai:

Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 (Suvestinė redakcija nuo 2023-05-01).

 

Asmens sveikatos priežiūra:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS, 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562 (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-24).

Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 (Suvestinė redakcija nuo 2023-11-29).

 

Dokumentų apskaita ir saugojimas:

DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-11-05).

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-11-05).

BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2018-06-15).

LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMAS, 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115 (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01).

Atnaujinta 2024-06-04
Skip to content