Teisės aktai:

 
 

 

Socialinių paslaugų teikimas:

   
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Suvestinė redakcija nuo 2014-09-01) 
 
 • ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (2007 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-67 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27) 
 
 • SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94  (Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27) 
 
 • DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 (Suvestinė redakcija nuo 2017-01-18) 
 
 • SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2017-03-24)
  • 3 priedas. SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA IR VAIKŲ SU NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS, TAIKOMOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAMS IR KITOMS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS DIENOS (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ SENYVO AMŽIAUS, SUAUGUSIŲ ASMENŲ IR VAIKŲ SU NEGALIA NAMUOSE
  • 4 priedas. (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-377 redakcija) SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS  NORMOS, TAIKOMOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS IR GRUPINIO GYVENIMO NAMAMS
​​
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27)  
 
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. A1-75 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2015-04-21)
 
 • SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. A1-75 redakcija)  (Suvestinė redakcija nuo 2015-04-21)
 
 
 • SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-181 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2015-12-18) 
 

 Finansų sritis:

 
 
 


Viešieji pirkimai:

 
 
 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai:

 


Asmens sveikatos priežiūra:

 
 
 

Raštvedybos organizavimas ir dokumentų saugojimas:

 
 
 • DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2015-08-06) 
 
 • DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2012-07-06) 
 
 
 
 
 
 Atnaujinta 2017-05-26
 
DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖSpatvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2015-08-06)