Teisės aktai:

 

 

Socialinių paslaugų teikimas:

   
 
 
 
 • SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94  (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31)
 
 • ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. A1-56 redakcija)  (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31) 
 
 • DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 (Suvestinė redakcija nuo 2022-06-01)
 
 • SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2021-06-03)
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01)  
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13  d. įsakymu Nr. A1- 487 (Suvestinė redakcija 2021-04-07)
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 23 d. d. įsakymo Nr. A1-539 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01)
 
 • SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 23 d. d. įsakymo Nr. A1-539 redakcija)  (Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01)
 
 
 • SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-426r redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31) 
 

 Finansų sritis:

 
 
 
 • Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 gegužės 23 nutarimu Nr. 488 „DĖL CENTRALIZUOTO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)
   


Viešieji pirkimai:

 
 
 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai:

 


Asmens sveikatos priežiūra:

 
 
 • Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-03)
 

Dokumentų apskaita ir saugojimas:

 
 • DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) 
 
 • DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) 
 
 

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):
 
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS "DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ KAUPIAMŲ ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KITŲ VEIKLOS VYKDYMUI UŽTIKRINTI BŪTINŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ APSISAUGOTI NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), ATSARGŲ SĄRAŠO BEI ŠIŲ PRIEMONIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS, 2021 m. sausio 27 d. Nr. V-160  (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-28 )
 • REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ (2022-05-01)
   

 
 Atnaujinta 2022-08-08