Teisės aktai:

 
 

 

Socialinių paslaugų teikimas:

   
 
 
 
 • SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94  (Suvestinė redakcija nuo 2020-06-11) 
 
 • DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 (Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01)
 
 • SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2021-06-03)
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01)  
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13  d. įsakymu Nr. A1- 487 (Suvestinė redakcija 2021-04-07)
 
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. A1-75 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2021-07-24)
 
 • SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. A1-75 redakcija)  (Suvestinė redakcija nuo 2021-07-24)
 
 
 • SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-181 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01) 
 

 Finansų sritis:

 
 
 
 • Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 gegužės 23 nutarimu Nr. 488 „DĖL CENTRALIZUOTO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-07-09 iki 2021-12-31)
   


Viešieji pirkimai:

 
 
 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai:

 


Asmens sveikatos priežiūra:

 
 
 • Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-03)
 

Raštvedybos organizavimas ir dokumentų saugojimas:

 
 • DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) 
 
 • DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) 
 
 
 
 Atnaujinta 2021-09-13