Einamųjų metų užduotys

 
MERKINĖS GLBOBOS NAMŲ DIREKTORĖS RASOS ŽUKAUSKIENĖS EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
 
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai
 
2.1. Tobulinti biudžetinės įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. Iki 2021 m. spalio 30 d. atlikti socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimą ir įsivertinimą.
2.1.2. Užtikrinti aktyvesnį bendrųjų socialinių paslaugų teikimą.

2.1.3. Dalyvauti projektinėje veikloje.
2.1.4. Įsivertinti šildymo sistemos oras-vanduo ekonomiškumą ir galimybę ją įsirengti.
2.1.5. Pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama.
2.1.1.1. Iki 2021 m. spalio 30 d. atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimas ir įsivertinimas.
2.1.2.1. Ne mažiau kaip 30 asmenų suteikta ne mažiau kaip 300 bendrųjų socialinių paslaugų.
2.1.3.1. Dalyvauta ne mažiau nei 1 projektinėje veikloje.
2.1.4.Parengtas šildymo sistemos oras-vanduo techninis projektas.

2.1.5. Pateikta paraiška dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo visuomenės ir gyvenamosios paskirties pastatuose.
 
2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius 2.2.1. Įgyvendinti ne mažiau kaip 1 priemonę darbuotojų darbo sąlygoms pagerinti
2.2.2. Sudaryti galimybes, ne mažiau kaip 10 socialinės srities darbuotojams kelti kvalifikaciją ne mažiau kaip 16 ak. val.
2.2.3. Sudaryti galimybes, ne mažiau kaip 2 ne socialinės srities darbuotojams kelti kvalifikaciją ne mažiau kaip 8 ak. val. kiekvienam.
 
2.2.1.1. Įgyvendinta 1 priemonė darbuotojų darbo sąlygoms pagerinti.

2.2.2.1. 10 socialinės srities darbuotojų kėlė kvalifikaciją po16 ak. val.
 
 
2.2.3.1. 2 ne socialinės srities darbuotojai kėlė kvalifikaciją po 8 ak. val.
 
 
2.3. Tobulinti savo profesinę kompetenciją 2.3.1. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, konferencijose, seminaruose ne mažiau kaip 16 ak. val.
 
2.3.1.1. Dalyvauta ne mažiau kaip 2 kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose.
2.4. Tęsti bendradarbiavimą su Varėnos bendruomeniniais vaikų globos namais 2.4.1. Vykdomos bendros veiklos su Varėnos bendruomeniniais vaikų globos namais 2.4.1.1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 4 susitikimai bendroms veikloms su Varėnos bendruomeniniais vaikų globos namais
 
2.5. Skatinti savanorystę 2.5.1. Pasirašyti ne mažiau kaip 3 savanoriavimo sutartis. 2.5.1.1. Pasirašytų savanoriavimo sutarčių skaičius – 3 vnt.