Apgyvendinimo tvarka

  • Asmenys Merkinės globos namuose apgyvendinami vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702; 2010, Nr. 53-2598), Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) 4 priedu, Merkinės globos namų  vidaus tvarkos taisyklėmis.
 
  • Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos namuose ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis.
 
  • Atvykęs asmuo arba jo atstovas turi pateikti globos namų administracijai asmens pasą ar kitą jį atitinkantį dokumentą,  pensininko ar neįgalumo pažymėjimą, pateikti teisingus duomenis asmens bylos formavimui, pildant privalomus dokumentus.
 
  • Gyventojas arba jo atstovas supažindinamas su Gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, dienotvarke, teikiamomis globos namuose paslaugomis ir teikiamų paslaugų tvarka, su gyventojui priskirtais darbuotojais.
  • Apgyvendinamas asmuo atvykimo dieną mediciniškai apžiūrimas, esant reikalui, atliekamas higieninis apšvarinimas.
  • Gyventojas palydimas į jo gyvenamąjį kambarį, supažindinamas su kambario kaimynais, parodoma artimoji aplinką.
  • Socialinio darbo ir socialinės priežiūros paslaugų personalas sudaro individualų gyventojo globos planą.
 
  • Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje  negali būti  praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.